ЕЛОТ "ЕГИУТ- Пловдив" е едно от водещите предприятия на ЕЛОТ, създадено през 1994г., чиято основна дейност е комплексно обслужване в областта на охраната и безопастността на труда. В ЕЛОТ работят повече от 20 специалисти с висше образование и специализации в областта на безопастността и здравето при работа. Във фирмата, единствената в страната с такъв обхват, има изградени следните легитимни структури:
 • Лаборатория за безопасни условия на труд:
  • електробезопасност;
  • диелекетрични средства и вентилации.
 • Лаборатория за здравословни условия на труд- микроклимат, осветление, шум, вибрации, електромагнитни полета, прах, токсични вещества и физическо натоварване;
 • Център за професионално обучение на:
  • електротехник, специалности "Електрически машини и апарати" и "Електрообзавеждане на производството";
  • електромонтьор, специалност "Електрически машини и апарати";
  • електроспециалисти за квалификационни групи по ел.безопасност по правилниците до и над 1000V;
  • специалисти и работещи по безопасност и здраве при работа.
 • Служба по трудова медицина;
 • Звено за консултански услуги.
ЕЛОТ "ЕГИУТ- Пловдив" е в състояние да затвори целия цикъл в сферата на безопастността и здравето при работа /измерване, изследване, профилактика и инжинерни решения в областта на работната среда, превантивна дейност по отношение здравето на работещите/. В дейността си, на база на натрупания опит и традиции, залагаме на професионализъм, коректност и високо качество на резултатите, в съответствие с европейските директиви.